S A C R E D    G E O M E T R Y

生命之花

​Flower of Life

Show More

                                                                    © 2014  by  Gina Hsaio

心安平安

所有的傷痛都來自於愛,唯有接納生命原貌,我們的心才能復原。 2016 訂製畫 已收藏 畫布、壓克力顏料|60x60x4cm