S A C R E D    G E O M E T R Y

生命之花

​Flower of Life

Show More

                                                                    © 2014  by  Gina Hsaio

不用言語

需要多大的信任,才能與另一個靈魂相處時不用言語,沒有猜疑?就只是凝視著彼此的眼睛,用感受、能量交流,不用言語,只是存在,我們不說愛,但愛在彼此間流轉,像呼吸般自然。 2016 油彩|70x70cm